هک کردن کانتر استریک

۱۳۸٩/٤/۱۸, ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ

با سلام خدمت دوستان عزیز

 

بعضی از دوستان عزیز درخواست داده بودن که آموزش هک کردن کانتر استریک رو واسشون بزاریم . خوب این از نظر ما مشکلی نداره و در صورتی که استقبال بشه حتما اینکارو میکنیم .اما قبل از اون من متن برنامه نویسی شده فقط یکی از فایلهای Wall hack Sxe 9.0 که به دست Karman نوشته شده را براتون میزارم ،اگه چیزی متوجه شدین شاید بتونید در این زمینه کار کنید .این همون وال هکی هست که با زدن F4 منو اون باز میشد .

مشاهده در ادامه مطلب

 


#define _WIN32_WINNT 0x0500
#include
#include
#include
#include
#include
#include
//#include "wallhack.h" //redefine resources
 
typedef void (WINAPI *TBE)(GLuint);
typedef void (WINAPI *TGLED)(GLenum);
typedef void (WINAPI *TGFV)(GLenum,GLfloat *);
typedef void (WINAPI *TC3F)(GLfloat,GLfloat,GLfloat);
typedef void (WINAPI *TC4F)(GLfloat,GLfloat,GLfloat,GLfloat);
typedef void (WINAPI *TV2F)(GLfloat,GLfloat);
typedef void (WINAPI *TV3F)(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z);
typedef void (WINAPI *TV3FV)(const GLfloat *v);
typedef void (WINAPI *TC)(GLbitfield);
typedef void (WINAPI *TCC)(GLclampf,GLclampf,GLclampf,GLclampf);
typedef void (WINAPI *TBF)(GLenum,GLenum);
typedef void (WINAPI *TTE)(GLenum,GLenum,GLenum);
typedef void (WINAPI *TVP)(GLint,GLint,GLsizei,GLsizei);
typedef void (WINAPI *TPM)(void);
typedef void (WINAPI *TGIV)(GLenum,GLint*);
typedef void (WINAPI *TLW)(GLfloat);
typedef void (WINAPI *TV2I)(GLint,GLint);
 
typedef PVOID (*TGEBI)(int);
 
typedef struct _cheat_cfg{
 BOOL bWall;
 BOOL bWhiteWalls;
 BOOL bNoSmoke;
 BOOL bNoFlash;
 BOOL bNoSky;
 BOOL bLambert;
 BOOL bFullbright;
 BOOL bExtraCrosshair;
}cheat_cfg,*pcheat_cfg;
 
typedef struct PACKED _UserMgsList{
 DWORD unknown1,unknown2;
 CHAR msgname[16];
 struct _UserMgsList *next;
 DWORD address;
}UserMgsList,*PUserMgsList;
 
HANDLE hThread=NULL;WNDPROC pHLWndProc=NULL;HMENU hMenu=NULL;
 
TGFV pglGetFloatv;TV3FV pglVertex3fv;TLW pglLineWidth;
TV2F pglVertex2f;TC3F pglColor3f;TC4F pglColor4f;
TC pglClear;TCC pglClearColor;TV3F pglVertex3f;
TBE pglBegin,pglEnd;TGLED pglEnable,pglDisable;
TBF pglBlendFunc;TTE pglTexEnvi;TV2I pglVertex2i;
TPM pglPushMatrix,pglPopMatrix;TGIV pglGetIntegerv;
 
TGEBI pGetEntityByIndex;
 
BOOL bSmoke=FALSE,bSky=FALSE,bFlash=FALSE,bTex=FALSE,bDisabled=FALSE;
cheat_cfg cfg={FALSE,FALSE,FALSE,FALSE,FALSE,FALSE,FALSE,FALSE};
 
void *DetourFunc(BYTE *src, const BYTE *dst, const int len,const int type){
 PBYTE jmp;DWORD dwback;
 if(src&&*src==0xE9){
   if(type==1)
     src=(src+*(PDWORD)(src+1)+5)+34;//SXE HOOK Offset1
   else
     src=(src+*(PDWORD)(src+1)+5)+57;//SXE HOOK Offset2
   //rare hook    
   jmp=(PBYTE)malloc(len+5);
   while(!VirtualProtect(src,len+5,PAGE_READWRITE,&dwback));
   memcpy(jmp,src,len);jmp+=len;
   jmp[0] = 0xE9;
   *(DWORD*)(jmp+1)=(DWORD)(*(DWORD*)(src+len+1)-(DWORD)jmp)-5;
   *(DWORD*)(src+len+1)=(DWORD)dst;
   while(!VirtualProtect(src,len+5,dwback,&dwback));
   return (jmp-len);
 }
 return NULL;
}
 
PBYTE GetRealAddress(PBYTE pf,BYTE offset){
 if(*pf==0xE9)pf=(pf+*(PDWORD)(pf+1)+5)+offset;
 return pf;
}
 
void *GetProcAddress2(HMODULE hModule,char *func){
 PBYTE pf=(PBYTE)GetProcAddress(hModule,func);
 return GetRealAddress(pf,34);//SXE HOOK Offset
}
 
void *GetProcAddress3(HMODULE hModule,char *func){
 PBYTE pf=(PBYTE)GetProcAddress(hModule,func);
 return GetRealAddress(pf,57);//SXE HOOK Offset
}
 
void WINAPI hglBegin(GLenum mode){
 float col[4];
 if(!bDisabled){
   switch(cfg.bWall){
     case 1:
       if(mode==GL_TRIANGLE_STRIP||mode==GL_TRIANGLE_FAN)
         pglDisable(GL_DEPTH_TEST);
       else if(mode!=GL_QUADS&&mode!=GL_LINES)
         pglEnable(GL_DEPTH_TEST);
     break;
     case 2:
       if(!(mode==GL_TRIANGLE_STRIP||mode==GL_TRIANGLE_FAN||mode==GL_QUADS)){
         pglGetFloatv(GL_CURRENT_COLOR, col);
         pglDisable(GL_DEPTH_TEST);
         pglEnable(GL_BLEND);
         pglBlendFunc(GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA, GL_SRC_ALPHA_SATURATE);
         pglColor4f(col[0], col[1], col[2],.667f);
       }else
         if(mode==GL_TRIANGLES || mode==GL_TRIANGLE_STRIP || mode==GL_TRIANGLE_FAN){
           pglEnable(GL_DEPTH_TEST);
           pglDisable(GL_BLEND);
         }
     break;
     default:break;
   }
   if(!(mode==GL_TRIANGLES||mode==GL_TRIANGLE_STRIP||mode==GL_TRIANGLE_FAN||mode==GL_QUADS)){
     if(cfg.bWhiteWalls)
       pglTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV,GL_TEXTURE_ENV_MODE,GL_DECAL);
     if(cfg.bFullbright&&bTex)
       pglDisable(GL_TEXTURE_2D);
   }
   if(mode==GL_QUADS){
     if(cfg.bNoFlash||cfg.bNoSmoke){
       pglGetFloatv(GL_CURRENT_COLOR, col);
       bSmoke = (col[0] == col[1] && col[0] == col[2] && col[0] != 0.0 && col[0] != 1.0);
bFlash = (col[0] >= 0.80 && col[1] >= 0.80 && col[2] >= 0.80 && col[3] > 0.2);//AntiFlash Fix (:S)
       //bFlash = (col[0] == 1.0 && col[1] == 1.0 && col[2] == 1.0 && col[3] > 0.2);
     }
  bSky=TRUE;
   }else
     bSky=FALSE;
 }
 pglBegin(mode);
}
 
void WINAPI hglVertex3fv(const GLfloat *v){
 if(!bDisabled){
   if(bSmoke)return;
   if((cfg.bWall==2||cfg.bNoSky)&&bSky)return;
 }
 pglVertex3fv(v);
}
 
void WINAPI hglVertex2f(GLfloat x, GLfloat y){
 if(!bDisabled&&bFlash&&x==0.0&&y==0.0)
   pglColor4f(1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.2f);
 pglVertex2f(x, y);
}
 
void WINAPI hglVertex3f(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z){
 if(!bDisabled&&cfg.bLambert)
   pglColor3f(1.0f,1.0f,1.0f);
 pglVertex3f(x,y,z);
}
 
void WINAPI hglClear(GLbitfield mask){
 if(!bDisabled&&mask==GL_DEPTH_BUFFER_BIT){
   mask+=GL_COLOR_BUFFER_BIT;
   pglClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);
 }
 pglClear(mask);
}
 
void WINAPI hglDisable(GLenum mode){
 if(!bDisabled&&mode==GL_TEXTURE_2D)bTex=FALSE;
 pglDisable(mode);
}
 
#ifdef __GNUC__
PVOID hGetEntityByIndex(int index);//ONLY GCC, VC NOT IMPLEMENTED
asm(
 ".globl _hGetEntityByIndex\n"
 "_hGetEntityByIndex:\n"
 "pop %eax;\n\t"
 "xor $0xFF,%eax;\n\t"
 "mov %eax,0x8(%esp);\n\t"
 "jmp *_pGetEntityByIndex;\n\t"
);
#else
 //VC Implementation
#endif
 
LRESULT CALLBACK NewHLWndProc(HWND hWnd,UINT uMsg,WPARAM wParam, LPARAM lParam){
 BOOL bCallDefault=TRUE;LRESULT result=0;BYTE ct;
 switch(uMsg){
   case WM_COMMAND:
     switch(wParam){
       case IDM_NONE:case IDM_XQZ:case IDM_ASUS:
         cfg.bWall=wParam-IDM_NONE;
       break;
       case IDM_NOSMOKE:
         cfg.bNoSmoke=!cfg.bNoSmoke;
       break;
       case IDM_NOFLASH:
         cfg.bNoFlash=!cfg.bNoFlash;
       break;
       case IDM_NOSKY:
         cfg.bNoSky=!cfg.bNoSky;
       break;
       case IDM_LAMBERT:
         cfg.bLambert=!cfg.bLambert;
       break;
       case IDM_FULLBRIGHT:
         cfg.bFullbright=!cfg.bFullbright;
         if(cfg.bFullbright&&cfg.bWhiteWalls)
           cfg.bWhiteWalls=!cfg.bWhiteWalls;
       break;
       case IDM_WHITEWALLS:
         cfg.bWhiteWalls=!cfg.bWhiteWalls;
         if(cfg.bWhiteWalls&&cfg.bFullbright)
           cfg.bFullbright=!cfg.bFullbright;
       break;
       case IDM_DISABLE:
         bDisabled=!bDisabled;
       break;
       default:break;
     }
   break;
   case WM_KEYDOWN:
     switch (wParam){
       case VK_F3:
         bDisabled=!bDisabled;
       break;
       case VK_F4:
         for(ct=0;ct<3;ct++)
           CheckMenuItem(hMenu,IDM_NONE+ct,MF_BYCOMMAND|((cfg.bWall==ct)?MF_CHECKED:MF_UNCHECKED));
         CheckMenuItem(hMenu,IDM_NOSMOKE,MF_BYCOMMAND|(cfg.bNoSmoke?MF_CHECKED:MF_UNCHECKED));
         CheckMenuItem(hMenu,IDM_NOFLASH,MF_BYCOMMAND|(cfg.bNoFlash?MF_CHECKED:MF_UNCHECKED));
         CheckMenuItem(hMenu,IDM_NOSKY,MF_BYCOMMAND|(cfg.bNoSky?MF_CHECKED:MF_UNCHECKED));
         CheckMenuItem(hMenu,IDM_LAMBERT,MF_BYCOMMAND|(cfg.bLambert?MF_CHECKED:MF_UNCHECKED));
         CheckMenuItem(hMenu,IDM_FULLBRIGHT,MF_BYCOMMAND|(cfg.bFullbright?MF_CHECKED:MF_UNCHECKED));
         CheckMenuItem(hMenu,IDM_WHITEWALLS,MF_BYCOMMAND|(cfg.bWhiteWalls?MF_CHECKED:MF_UNCHECKED));
         if(bDisabled)
           ModifyMenu(hMenu,IDM_DISABLE,MF_BYCOMMAND|MF_STRING,IDM_DISABLE,"Enable");
         else
           ModifyMenu(hMenu,IDM_DISABLE,MF_BYCOMMAND|MF_STRING,IDM_DISABLE,"Disable");
         TrackPopupMenu(GetSubMenu(hMenu,0),TPM_LEFTALIGN|TPM_TOPALIGN|TPM_HORIZONTAL|TPM_VERTICAL,100,100,0,hWnd,NULL);
       break;
       default:break;
     }
   break;
   default:break;
 }
 if(bCallDefault)
   return CallWindowProc(pHLWndProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam);
 return result;
}
 
DWORD SetUserMsgHook(PBYTE address,PCHAR name,DWORD address2){
 PUserMgsList uml=*(PUserMgsList*)(*(PDWORD)(((address+=0x1A)+*(PDWORD)(address+1)+5)+0x0D));
 while(uml){
   if(!strncmp(uml->msgname,name,16)){
     uml->address=address2;
     return TRUE;
   }
   uml=uml->next;
 }
 return FALSE;
}
 
static int MysXeSS(const char *pszName, int iSize, void *pbuf){
 return 0;
}
 
DLLEXPORT VOID Init(){//DisableSS
 DWORD address=0x1d0d450;//gEngfuncs.pfnHookUserMsg
 if(address)
   SetUserMsgHook((PBYTE)address,"sXe-SS",(DWORD)MysXeSS);
}
 
DWORD WINAPI HookOpenGL(LPVOID lpParam){
 DWORD dwThreadId,dwProcessId;
 HWND hdHalfLife;HMODULE hModule;
 
 while(
   ((hdHalfLife=FindWindow("Valve001",NULL))==NULL)&&
   ((hdHalfLife=FindWindow(NULL,"Counter-Strike"))==NULL)
 )Sleep(100);
 
 while((hModule=GetModuleHandle("opengl32.dll"))==NULL)Sleep(100);
 
 dwThreadId=GetWindowThreadProcessId(hdHalfLife,&dwProcessId);
 HANDLE hThread=OpenThread(THREAD_GET_CONTEXT|THREAD_SUSPEND_RESUME|THREAD_QUERY_INFORMATION,FALSE,dwThreadId);
 
 if(!hThread){
   CloseHandle(hThread);
   ExitThread(0);
   return 0;
 }
 
 MessageBox(hdHalfLife,"www.inexinferis.com.ar","Inexinferis Lite 2 - SXE 9.0",0);
 
 SuspendThread(hThread);
 
 Init();
 
 pHLWndProc=(WNDPROC)SetWindowLongPtr(hdHalfLife,GWLP_WNDPROC,(INT_PTR)NewHLWndProc);
 
 pglGetFloatv=(TGFV)GetProcAddress2(hModule,"glGetFloatv");
 pglColor3f=(TC3F)GetProcAddress2(hModule,"glColor3f");
 pglColor4f=(TC4F)GetProcAddress2(hModule,"glColor4f");
 pglClearColor=(TCC)GetProcAddress2(hModule,"glClearColor");
 pglBlendFunc=(TBF)GetProcAddress2(hModule,"glBlendFunc");
 pglTexEnvi=(TTE)GetProcAddress2(hModule,"glTexEnvi");
 pglPushMatrix=(TPM)GetProcAddress3(hModule,"glPushMatrix");
 pglPopMatrix=(TPM)GetProcAddress3(hModule,"glPopMatrix");
 pglEnd=(TBE)GetProcAddress2(hModule,"glEnd");
 pglGetIntegerv=(TGIV)GetProcAddress2(hModule,"glGetIntegerv");
 pglLineWidth=(TLW)GetProcAddress2(hModule,"glLineWidth");
 pglVertex2i=(TV2I)GetProcAddress2(hModule,"glVertex2i");
 pglEnable=(TGLED)GetProcAddress2(hModule,"glEnable");
 
 pglDisable=(TGLED)DetourFunc((PBYTE)GetProcAddress(hModule,"glDisable"),(PBYTE)hglDisable,6,1);
 pglVertex3f=(TV3F)DetourFunc((PBYTE)GetProcAddress(hModule,"glVertex3f"),(PBYTE)hglVertex3f,6,1);
 pglVertex3fv=(TV3FV)DetourFunc((PBYTE)GetProcAddress(hModule,"glVertex3fv"),(PBYTE)hglVertex3fv,6,1);
 pglBegin=(TBE)DetourFunc((PBYTE)GetProcAddress(hModule,"glBegin"),(PBYTE)hglBegin,6,1);
 pglVertex2f=(TV2F)DetourFunc((PBYTE)GetProcAddress(hModule,"glVertex2f"),(PBYTE)hglVertex2f,6,1);
 pglClear=(TC)DetourFunc((PBYTE)GetProcAddress(hModule,"glClear"),(PBYTE)hglClear,7,2);
 
 //anti-anti-wallhack... GetEntityByIndex
 #ifdef __GNUC__
pGetEntityByIndex=(TGEBI)DetourFunc((PBYTE)0x01D0ECC0,(PBYTE)hGetEntityByIndex,5,2);
 #else
//VC Implementation
 #endif
 
 ResumeThread(hThread);
 CloseHandle(hThread);
 ExitThread(0);
 return 0;
}
 
BOOL WINAPI DllMain(HINSTANCE hInstance, DWORD fdwReason, LPVOID lpvReserved){
 if(fdwReason==DLL_PROCESS_ATTACH){
   hMenu=LoadMenu(hInstance,MAKEINTRESOURCE(IDR_WALLMENU));
   hThread=CreateThread(NULL,0,HookOpenGL,NULL,0,NULL);
 }
 if(fdwReason==DLL_PROCESS_DETACH){
   TerminateThread(hThread,0);
   DestroyMenu(hMenu);
 }
 return TRUE;
}

banner

آرشیو مطالب
درباره ما


 
ایمیل :
آمار بازدید

نویسندگان
صفحات جانبی

لینکدونی